katherig

Katherine Gordon

Picture
Gordon

Katherine Gordon

Medical Resident